تارنمای روستای سرسبز کاردیکلا

کاردیکلا روستایی در کناره جنگل و دشت در بخش بندپی غربی ، شهرستان بابل استان مازندران است.

10 اردیبهشت روز ملی خلیج فارس گرامی باد

ای آنکه دیده دوخته ایی بر خلیج فارس                 این لقمه با شکمبه تو سازگار نیست

 

چونکه درون آب زلالش بدون شک                    ماهیست ای پابرهنه عرب سوسمار نیست