تارنمای روستای سرسبز کاردیکلا - آرشیو مرداد 1393

تارنمای روستای سرسبز کاردیکلا

کاردیکلا روستایی در کناره جنگل و دشت در بخش بندپی غربی ، شهرستان بابل استان مازندران است.

مرداد 1393