تارنمای روستای سرسبز کاردیکلا - آرشیو بهمن 1392

تارنمای روستای سرسبز کاردیکلا

کاردیکلا روستایی در کناره جنگل و دشت در بخش بندپی غربی ، شهرستان بابل استان مازندران است.

بهمن 1392